ஒலியியல் பற்றிய சில தகவல்கள்

ஒலியியல் பற்றிய சில தகவல்கள் :-

🔊 வெற்றிடத்தில்  வழியே ஒலி பரவாது என நிரூபித்தவர் - ராபர்ட் பாயில்
🔊 மின்காந்த  அலைகள் மொத்தம் - குறுக்கலைகள்
🔊 எந்திர அலைகள் - 2
1. குறுக்கலைகள் (நீரின் மேற்சுரப்பி)
2. நெட்டலைகள் ( ஒலி அலைகள்)
🔊 ஊடகத்திலுள்ள துகள்கள் அலைபரவும் திசைக்கு இணையாகவோ (அ) அவற்றின் திசையிலேயோ அதிர்வுறுவதால் உண்டாகும் அலைகள் - நெட்டலைகள்
🔊 ஊடகத்தின் வழியே நெட்டலைகள் பரவும் போது உருவாவது - நெருக்கமும், நெகிழ்வும்
🔊 நெருக்கம் என்பது அதிக அழுத்தம் உள்ள பகுதி
🔊 நிகழ்வு என்பது குறைந்த அழுத்தம் உள்ள பகுதி
🔊 ஊடகத்துகள்கள், அலைபரவும் திசைக்கு செங்குத்தான திசையில் அதிர்வுறுவதால் உருவாகும் அலைகள் - குறுக்கலைகள்
🔊 குறுக்கலைகள் உதாரணம் - நீரலைகள், இழுத்துக் கட்டப்பட்ட கம்பியின் அதிர்வுகள்
🔊 நடுநிலை புள்ளியிலிருந்து மேல் நோக்கி திசையில்  ஊடகத்துகளின் பெரும் இடப்பெயர்ச்சி - முகடு
🔊 நடுநிலை புள்ளியிலிருந்து கீல் நோக்கி திசையில்  ஊடகத்துகளின் பெரும் இடப்பெயர்ச்சி - அகடு
🔊 நடுநிலை புள்ளியிலிருந்து துகள் அடையும் பெரும இடப்பெயர்ச்சி - வீச்சு
🔊 வீச்சு அலகு - மீட்டர்
🔊 ஊடகத் துகள் ஒரு வினாடியில் மேற்கொள்ளும் முழு அதிர்வுகளின் எண்ணிக்கை  - அதிர்வெண்
🔊 அதிர்வெண் அலகு - ஹெர்ட்ஸ் (Hz)
🔊 ஒலி மூலத்திற்கு கேட்கு நபருக்கு இடையில் ஒரு சார்பியக்கம் உள்ள போது ஒலியின் அதிர்வெண்ணில் தோற்ற மாற்றம் ஏற்படும் நிகழ்வே - டாப்ளர் விளைவு
🔊 1842 ல் இரட்டை விண்மீன்களிலிருந்து வரும் வண்ண ஒளியை பற்றிய ஆய்வின் மூலம் கண்டறிந்தவர் - டாப்ளர்
🔊 டாப்ளர் விளைவு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படும் கருவி - RADAR (Radio Deetin and Ranging)
செவியுணர் நெடுக்கம் பற்றிய தகவல்கள்:-
👂🏻 மனிதனின் செவியுணர் நெடுக்கம் - 20 Hz  முதல் 20,000 Hz
👂🏻 20,000 Hz க்கு அதிகமாக அதிர்வெண் கொண்ட ஒலி - மீயொலி
👂🏻 20 Hz க்கு குறைவான அதிர்வெண் கொண்ட ஒலி - குற்றொலி
👂🏻 முதன் முதலாக ரேடியோ அலைகள் இருப்பதை ஆய்வில் மூலம் நிரூபித்தவர் - ஹெர்ட்ஸ் (ஜெர்மன்)

செவியுணர் நெடுக்கம்:-
👂🏻மனிதன் - 20 to 20,000 Hz
👂🏻 யானை - 16 to 12,000 Hz
👂🏻 பசு - 16 to 40,000 Hz
👂🏻பூனை - 100 to 32,000 Hz
👂🏻நாய் - 40 to 46,000 Hz
👂🏻 முயல் - 1000 to 1,00,000 Hz
👂🏻 வௌவால் - 1000 to 1,50,000 Hz
👂🏻 டால்பின் - 70 to 1,50,000 Hz
👂🏻 கடல்நாய் - 900 to 2,00,000 Hz
👂🏻 SONAR - Sound and Navigation and Ranging

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி