இணையப் பயன்பாட்டில் அதிகம் பயன்படும் 635 ஆங்கில கணினிச் சொற்கள் அதற்கான தமிழ் கணினிக் கலைச்சொற்களுக்கான அட்டவணை...

1. Access அணுக்கம்
2. Accuracy துல்லியம்
3. Action செயல்
4. Activate இயக்கு
5. Active cell இயங்கு கலன்
6. Active file நடப்புக் கோப்பு
7. Activity செயல்பாடு
8. Adapter card பொருத்து அட்டை
9. Adaptor பொருத்தி
10. Address முகவரி
11. Address bus முகவரி பாட்டை
12. Address modification முகவரி மாற்றம்
13. Addressing முகவரியிடல்
14. Administrator நிர்வாகி
15. Album தொகுப்பு
16. Algorithm language நெறிப்பாட்டு மொழி
17. Algorithm நெறிமுறை
18. Alignment இசைவு
19. Allocation ஒதுக்கீடு
20. Alpha testing முதற்கட்ட சோதனை
21. Alphabet அகரவரிசை/ நெடுங்கணக்கு
22. Alphabetical அகர வரிசைப்படி
23. Alphanumeric எண்ணெழுத்து
24. Ambiguation கவர்படுநிலை
25. Amplified பெருக்கப்பட்ட
26. Analog representation ஒப்புமை / மீள்வடிவாக்கம்
27. Analog ஒப்புமை
28. Analytical Engine பகுப்பாய்வு பொறி
29. Animation அசைவூட்டம்
30. Anonymous அநாமதேய
31. Anti-virus நச்சுநிரற்கொல்லி/  நச்சுநிரல் எதிர்ப்பான்
32. Appearance தோற்றம்
33. Append பின்சேர்
34. Applet குறுநிரல்
35. Application level பயன்பாட்டு நிலை
36. Application programmer பயன்பாட்டு நிரலாளர்
37. Application programming பயன்பாட்டு நிரலாக்கம்
38. Application programs பயன்பாட்டு நிரல்கள்
39. Application service provider பயன்பாட்டுச் சேவை வழங்குனர்
40. Application software பயன்பாட்டு மென்பொருள்
41. Application செயலி
42. Architecture கட்டமைப்பு
43. Archive file காப்பகக் கோப்பு
44. Archive gateway காப்பக நுழைவாயில்
45. Archive காப்பகம்
46. Archiving காப்பகப்படுத்தல்
47. Area search பரப்பில் தேடல்
48. Arithmetic எண் கணிதம்
49. Array processor அணிச் செயலி
50. Array அணி
51. Arrow key திசை விசை/திசை குறி
52. Artificial intelligence செயற்கை நுண்ணறிவு
53. Assembler பொறிமொழியாக்கி
54. Assembly Language பொறி மொழி
55. Audio blog ஒலிதப்பதிவு
56. Audio ஒலிதம்
57. Auto block தானியங்கித் தடை
58. Auto restart தானியக்க மீள்தொடக்கம்
59. Automated data processing தன்னியக்கத் தரவுச் செயலாக்கம்
60. Automatic தன்னியக்க
61. Auxiliary equipments துணைக்கருவிகள்
62. Auxiliary function துணைச்செயற்கூறு
63. Auxiliary memory துணை நினைவகம்
64. Auxiliary operation துணை செயல்பாடு
65. Auxiliary storage துணை தேக்கம்
66. Availability கிடைத்தல்
67. Axes அச்சுகள்
68. Back up காப்புநகல்/ காப்புநகலெடு
69. Background பின்னணி
70. Backspace பின்நகர்வு
71. Bar chart பட்டை வரைப்படம்
72. Bar code பட்டைக்குறிமுறை
73. Bar code scanner பட்டைக்குறிமுறை வருடி
74. Bar printer பட்டை அச்சுப்பொறி
75. Basic அடிப்படை
76. Batch processing தொகுதிச்செயலாக்கம்
77. Beta அறிமுகப் பதிப்பு
78. Binary Code இரும குறிமுறை
79. Binary device இருமக் கருவி
80. Binary digit இரும இலக்கம்
81. Binary number இரும எண்
82. Binary operation இரும செயற்பாடு
83. Binary system இரும கட்டகம்
84. Bit map display நுண் படக் காட்சி
85. Bit map scanning நுண் பட வருடி
86. Bit mapped screen நுண் பட திரை
87. Bit values நுண்மியின் மதிப்புகள்
88. Bit நுண்மி
89. Bitmap நுண் படம்
90. Bit-mapped font நுண் பட எழுத்துரு
91. Blank character வெற்றுரு
92. Blank page வெற்றுப்பக்கம்
93. Blanking வெறுமைப்படுத்தல்
94. Block தடை
95. Blog வலைப்பதிவு
96. Blog info வலைப்பதிவு தகவல்கள்
97. Blog tools வலைப்பதிவுக் கருவிகள்
98. Blogger வலைப்பதிவர்
99. Blogger circle வலைப்பதிவர் வட்டம்
100. Blogging வலைப்பதிதல்
101. Bookmark புத்தகக் குறி
102. Boot தொடக்கு
103. Border கரைகள்
104. Branching கிளைப்பிரிதல்
105. Bridge இணைவி
106. Broadband அகலப்பட்டை
107. Browser உலாவி
108. Browsing உலாவுதல்
109. Buddy நண்பர்
110. Bug வழு
111. Bug report வழு அறிக்கை
112. Bus பாட்டை
113. Cache தேக்கம்
114. Calculating கணக்கிடல்
115. Calculation கணக்கீடு
116. Calculator mode கணிப்பான் நிலை
117. Calculator கணிப்பான்
118. Cancel தவிர்
119. Capacity கொள்திறன்
120. Carriage return ஏந்தி மீளல்
121. Catalog விவரப்பட்டியல்
122. Category பக்கவகை
123. CD burning குறுவட்டு எரித்தல்
124. CD player இறுவட்டு இயக்கி
125. Center மையம்/நடுவம்
126. Central processing unit (CPU) மையச் செயலகம்
127. Central processor மையச் செயலி
128. Chain printer தொடர்ப்பதிப்பான்
129. Change மாற்றல்/மாற்று
130. Channel தடம்
131. Character வரியுரு
132. Character code வரியுருக் குறி
133. Character map வரியுரு வரைப்படம்
134. Character recognition வரியுரு அறிதல்
135. Character set வரியுருக்கணம்
136. Character string வரியுருச்சரம்
137. Chart வரைப்படம்
138. chat அரட்டை
139. Checkbox தேர்வுப்பெட்டி
140. Chips சில்லுகள்
141. Clear துடை
142. Click சொடுக்கு
143. Clipboard மறைப்பலகை
144. Close மூடு
145. Closed file மூடப்பட்ட கோப்பு
146. Cloud computing முகிலக் கணிப்பு
147. Collection திரட்டல்
148. Color coding வண்ணக் குறிமுறை
149. Color graphics வண்ன வரைகலை
150. Color வண்ணம்/நிறம்
151. Column split நெடுவரிசைப் பிரிப்பு
152. Column நெடுவரிசை
153. Command key கட்டளை விசை
154. Command கட்டளை/ஆணை
155. Comment கருத்துரை/ பின்னூட்டம்/ முன்னிகை
156. Comments moderation கருத்துரை மட்டுறுத்தல் 
157. Common storage பொதுத்தேக்கம்
158. Common பொது
159. Communication link தொடர்பு இணைப்பு
160. Communication processor தொடர்பு செயலகம்
161. Communication satellite தொடர்பு செயற்கைக்கோள்
162. Communication software தொடர்பு மென்பொருள்
163. Communication protocols தொடர்பு நெறிமுறைகள்
164. Community portal சமுதாய வலைவாசல்
165. Compact disc (CD) குறுவட்டு/இறுவட்டு
166. Comparative operator ஒப்பீட்டு இயக்கி
167. Compare ஒப்பிடு
168. Comparison ஒப்பிடுதல்
169. Compilation தொகுப்பு
170. Compiler தொகுப்பி
171. Complier
language தொகுப்பு மொழி
172. Component உறுப்புக்கூறு
173. Compress அழுத்து/அமுக்கு
174. Computer engineer கணிப் பொறியாளர்
175. Computer game கணினி விளையாட்டு
176. Computer graphic கணினி வரைகலை
177. Computer language கணினி (நிரல்) மொழி
178. Computer motherboard கணினி தாய்பலகை
179. Computer network கணினி வலையமைப்பு
180. Computer operation கணினிச் செயல்பாடுகள்
181. Computer program கணனி நிரல்
182. Computer resources கணினி வளங்கள்
183. Computer user கணினி பயனர்
184. Computer utility கணனி பயனமைப்பு
185. Computer கணினி
186. Computerization கணினிமயமாக்கல்
187. Computerized data base கணினிமய தரவு தளம்
188. Computerized data processing கணினிமய தரவு செயலாக்கம்
189. Computing கணினிப்பணி
190. Condition நிபந்தனை/நிலை
191. Configuration அமைவடிமம்
192. Connectors இணைப்பான்கள்
193. Console முனையம்
194. Constants மாறிலிகள்
195. Content policy உள்ளடக்கக் கொள்கை
196. Contributions பங்களிப்புகள்
197. Contributor பங்களிப்பாளர்/ பங்களிப்போர்
198. Control key கட்டுப்பாட்டு விசை
199. Control panel கட்டுபாட்டு பலகை/ கட்டுப்பாட்டகம்
200. Control program கட்டுப்பாட்டு நிரல்
201. Control statement கட்டுப்பாட்டுக்கூற்று
202. Control structure கட்டுப்பாட்டு உருவம்
203. Control system கட்டுப்பாட்டு கட்டகம்
204. Control unit கட்டுப்பாட்டு பிரிவு
205. Conversion மாற்றம்
206. Convert மாற்று
207. Cookie நினைவி
208. Copy protection நகல் காப்பு
209. Copy பிரதி/நகல்
210. Copyright status பதிப்புரிமை நிலை
211. Copyright பதிப்புரிமை
212. Core storage வளையத் தேக்கம்
213. Cost analysis விலைப் பகுப்பாய்வு
214. Cost benefit analysis விலை பயன் பகுப்பாய்வு
215. Cost effectiveness விலை பயன் திறன்
216. Create உருவாக்கு
217. Crop செதுக்கு
218. Current events நடப்பு நிகழ்வுகள்
219. Cursor சுட்டி
220. Curve fitting வளைக்கோட்டுப் பொருத்தம்
221. Custom software தனிப்பயன் மென்பொருள்
222. Customize விருப்பமை/ தனிப்பயனாக்கு
223. Cut வெட்டு
224. Cyber மின்வெளி
225. Dashboard கட்டுப்பாட்டகம்
226. Data தரவு
227. Data catalog தரவு விவரப்பட்டியல்
228. Data flow தரவுப் பொழிவு
229. Data processing தரவுச் செயலாக்கம்
230. Database தரவுத்தளம்
231. Decimal digit பதின்ம இலக்கம்
232. Decimal number பதின்ம எண்
233. Decimal point பதின்ம புள்ளி
234. Decimal பதின்மம்
235. Decode குறிமுறை நீக்கு/நீக்கி
236. Decompress விரிவாக்கு
237. Default முன்னிருப்பு/ இயல்பிருப்பு
238. Definite திட்டமிட்ட/தெளிவான
239. Delete அழி
240. Deletion அழித்தல்
241. Description விவரணம்/விளக்கம்
242. Design வடிவமைப்பு
243. Desktop computer மேசை கணினி
244. Desktop முகத்திரை
245. Destination அடையுமிடம்
246. Developer மேம்படுத்துனர்
247. Device கருவி
248. Diagram விளக்கப்படம்
249. Digital எண்மின்
250. Disambiguated தெளிவாக்கிய/ தெளிவுப்படுத்திய
251. Disambiguation தெளிவாக்கம்/ தெளிவாக்கல்
252. Discovery கண்டறி/கண்டறிதல்
253. Discuss கலந்தாலோசி
254. Disk drive வட்டு இயக்கி
255. Display name தோற்றப்பெயர்
256. Distribute வினியோகி/ வினியோகப்படுத்து
257. DNS கொப்பெகம் [(கொ)ற்ற (ப்பெ)யர்க்(க)ட்டக(ம்)]
258. Document ஆவணம்
259. Documentation ஆவணமாக்கம்
260. Domain கொற்றம்/ஆள்களமையம்
261. Domain Name System கொற்றப் பெயர்க் கட்டகம்
262. Double click இரட்டைச் சொடுக்கு
263. Download பதிவிறக்கம்
264. Drag இழு
265. Driver இயக்கி
266. Drum plotter உருளை வரைவு
267. Drum printer உருளை அச்சுப்பொறி
268. Drum scanner உருளை வருடி
269. E-book மென்நூல்
270. Edit தொகு/மாற்று
271. Edit profile சுயவிபரத்தை மாற்று
272. Editor தொகுப்பாளர்
273. Educational software அறிவியல் மென்பொருள்
274. Effective பயன்விளையத்தக்க
275. Effects விளைவுகள்
276. E-governance மின்-அரசாண்மை
277. Electrical signal மின் சமிக்ஞை
278. Electronic மின்னணு
279. E-mail மின்னஞ்சல்
280. Embedded பொதிந்துள்ள
281. Emulation போலச்செய்தல்
282. Encoding குறியாக்கம்
283. Encyclopedia கலைக்களஞ்சியம்
284. End முடிவு
285. Equation சமன்பாடு
286. Erase அழி
287. Eraser அழிப்பான்
288. Expansion slots விரிவாக்க
செருகுவாய்கள்
289. Expiry கெடுமுடிவு/
காலாவதி
290. Extended info விரிவாக்கப்பட்ட
தகவல்
291. External links வெளி இணைப்புகள்
292. External search
engine வெளித்தேடுபொறி
293. FAQ
அடிக்கடி
கேட்கப்படும்
கேள்விகள்
294. Features அம்சங்கள்
295. Field புலம்
296. File கோப்பு
297. File
management கோப்பு மேலாண்மை
298. File share கோப்பு பகிர்வான்
299. File sharing கோப்பு பகிர்தல்
300. Find கண்டறி/தேடு
301. Firewall தீயரண்
302. Firmware நிலைப்பொருள்
303. Flat monitor தட்டை திரையகம்
304. Floppy drive நெகிழ் வட்டு
305. Flow chart நெறிமுறை
விளக்கப்படம்
306. Folder கோப்புறை
307. Font எழுத்துரு
308. Font and word
processor
எழுத்துருவும் சொல்
செயலாக்கியும்
309. Font name எழுத்துரு பெயர்
310. Footer அடிப்பாகம்
311. Formal
language வடிவ மொழி
312. Format வடிவம்/வடிவூட்டம்
313. Formatting வடிவமைத்தல்
314. Formula சூத்திரம்
315. Free software இலவச மென்பொருள்
316. Function செயற்கூறு/செயற்பாடு
317. Gallery காட்சியகம்
318. Gateway நுழைவாயில்
319. Global
dashboard கோளக் கட்டுப்பாட்டகம்
320.
Global
Positioning
system
கோள இருப்பிடக்
கட்டகம்
321. Grammar
checker இலக்கணத் திருத்தி
322. Graphic வரையியல்/வரைகலை
323. Group குழுமம்
324. Guest விருந்தினர்
325. Hand held
devices கையடக்கக் கருவிகள்
326. Hand held
Scanner கையடக்க வருடுபொறி
327. Handwriting
recognition கையெழுத்து அறிதல்
328. Hard disc வன்வட்டு
329. Hardware வன்பொருள்
330. Header தலைப்பு
331. Help center உதவி மையம்
332. Help group உதவி குழுமம்
333. High speed
computer அதிவேகக் கணினி
334. Higher level
language உயர்நிலை மொழி
335. Home முகப்பு
336. Homepage முகப்புப்பக்கம்
337. Horizontal line கிடைக்கோடு
338. Host computer புரவலர் கணினி
339. Hyphenation சொல் பிரித்தல்
340. Icon உருச்சின்னம்/படவுரு
341. Identity அடையாளம்
342. iDNS வலைக்கொற்றப் பெயர்க்
கட்டகம்
343. iDomain வலைக்கொற்றம்
344. Ignore புறக்கணி
345. Image படிமம்
346. Import இறக்கம்
347. Incompatible முரண்பாடு
348. Indefinite திட்டமிடாத
349. Index சுட்டெண்
350. Index variable சுட்டுமாறி
351. Information தகவல்
352. Information
data தகவல் தரவு
353. Information
super highways தகவல் மீப் பெருவழிகள்
354. Information
technology தகவல் தொழில்நுட்பம்
355. Input unit உள்ளீட்டுப் பகுதி
356. Insert உள்ளிடு/செருகு
357. Install நிறுவு
358. Installation நிறுவுதல்
359. Integrated chips சுற்றமைப்புச் சில்லுகள்
360. Integrated
circuit chips
ஒருங்கிணைப்பு
சுற்றமைப்புச் சில்லுகள்
361. Inter language மொழியிடை
362. Interactive sites ஊடாட்ட தளங்கள்
363. Interests ஆர்வங்கள்
364. Interface இடைமுகம்/
இடைமுகப்பு
365. Internal உள்ளக
366. Internal error உள்ளகத் தவறு
367. International பன்னாட்டு
368. International
(DNS)
பன்னாட்டுக்
(கொப்பெகம்)
369. Internet இணையம்
370.
Internet
protocol
address
இணைய நெறிமுறை
முகவரி
371. Internet
protocol (IP) இணைய நெறிமுறை
372. Internet service
provider (ISP)
இணையச் சேவை
வழங்குனர்
373. Interpreter வரிமொழிமாற்றி/
இடைமாற்று
374. Invalid செல்லாத/
செல்லுபடியாகாத
375. Invention கண்டுப்பிடிப்பு
376. Italic text சாய்வெழுத்து
377. Iteration பன்முறைச் செய்தல்
378. Java script ஜாவா ஆணைத்தொகுதி
379. Key விசை
380. Keyboard விசைப்பலகை/
தட்டச்சுப்பலகை
381. Keypad விசைத்தளம்
382. Keyword குறிப்புச்சொல்
383. Landscape அகலவாக்கி
384. Laptop
computer மடிக்கணினி
385. Layout தளவமைப்பு
386.
LCD Monitor
(Liquid Crystal
Display)
திரவ பளிங்குத்
திரையகம்
387. Left click இடதுச் சொடுக்கு
388. Lexing error தொகுத்தல் தவறு
389. License உரிமம்
390. Light pen எழுதுகோல்
391. Line கோடு/வரி
392. Link இணைப்பு/தொடுப்பு
393. List பட்டியல்
394. Live நேரடி
395. Log in புகுபதி/உற்புகு
396. Log out விடுபதி/வெளியேறு
397. Machine
language பொறிமொழி
398. Machine
translation எந்திர மொழிபெயர்ப்பு
399. Magnetic disk காந்த வட்டு
400. Magnetic tape காந்தா நாடா
401. Main Page முகப்புப்பக்கம்/
முதற்பக்கம்
402. Maintenance
page மேலாண்மைப் பக்கம்
403. Management ஆளுமை/
முகாமைத்துவம்
404. Mechanical
calculator எந்திர கணிப்பான்
405. Media ஊடகம்
406. Media player ஊடக இயக்கி
407. Memory unit நினைவகப் பகுதி
408. Memory நினைவகம்
409. Menu பட்டியல்
410. Metadata தரவு விவரம்
411. Micro processor நுண் செயலி
412. Microphone ஒலிவாங்கி
413. Modem இணக்கி
414. Moderation மட்டுறுத்தல்
415. Moderator மட்டுறுத்துனர்
416. Monetize மதிப்புடைச்செய்
417. Monitor கணித்திரை/திரையகம்
418. More features கூடுதல் அம்சங்கள்
419. Motherboard தாய்ப்பலகை
420. Mouse சொடுக்கி
421. Multimedia பல்லூடகம்
422. Multitasking பல்பணியாக்கம்
423. My account எனது கணக்கு
424. Natural
language இயற்கை மொழி
425. Navigation வழிசெலுத்தல்
426. Negative எதிர்வு
427. Network பிணையம்/
வலையமைப்பு
428. Networking வலைப்பின்னல்
429. Neutral point of
view நடுநிலைநோக்கு
430. New post புதிய இடுகை
431. Non-terminals முடியா முனையங்கள்
432. Notation குறிமானம்
433. Note குறிப்பு
434. Number எண்
435. Numeral எண் முறை
436. Object பொருள்
437. Offline இணைப்பறு/
இணைப்பின் வெளியே
438. Online இணைப்பில்
439. Operating
system இயங்குக் கட்டகம்
440. Option தேர்வு
441. Orphaned pages உறவிலிப் பக்கங்கள்
442. Other languages பிறமொழிகள்/ஏனைய
மொழிகள்
443. Outsourcing அயலாக்கம்
444. Package பொதி
445. Packets பொட்டலங்கள/பொதிகள்
446. Page layout பக்க வடிவமைப்பு
447. Page views பக்கப் பார்வைகள்
448. Page பக்கம்
449. Panel பலகை
450. Paperless office தாளில்லா அலுவலகம்
451. Paragraph பந்தி
452.
Parallel
processing
computers
இணைச் செயலாக்க
கணினிகள்
453. Parent category முதன்மை பக்கவகை
454. Password கடவுச்சொல்
455. Paste ஒட்டு
456. Patch பொருத்து
457. Peripherals உபகரணங்கள்
458. Permission அனுமதி
459. Personal
Computer தனி கணினி
460. Photograph புகைப்படம்
461. Picture படம்
462. Piracy களவுநகலாக்கம்
463. Plug in சொருகு/சொருகி
464. Pointer சுட்டு
465. Portable Printer கையடக்க அச்சுப்பொறி
466. Portal வலைவாசல்
467. Post இடுகை
468. Posting இடுகையிடல்
469. Posts இடுகைகள்
470. Preferences விருப்புத்தேர்வுகள்
471. Presentation அளிக்கை
472. Press அமுக்கு
473. Preview முன்தோற்றம்
474. Principals கோட்பாடு
475. Print அச்சிடு
476. Printer அச்சுப்பொறி
477. Privacy தனிக்காப்பு/
தனிமறைவு
478. Problem சிக்கல்/பிரச்சினை
479. Processor செயலி
480. Program நிரல்
481. Programmers நிரலர்கள்
482. Programming
language நிரலாக்க மொழி
483. Prompt தூண்டி
484. Protect காப்புச்செய்
485. Protection log தடைப்பதிகை
486. Protocols நெறிமுறைகள்
487. Proxy Server பதில் சேவையகம்
488. Public domain பொதுக்கொற்றம்/
பொதுக்களம்
489. Publications வெளியீடுகள்
490. Publish பதிவிடு/வெளியிடு
491. Publisher பதிப்பாளர்
492. Publishing பதிப்பிடல்
493. Query வினா/வினவல்
494. RAM (Random
access memory) நினைவகம்
495. Random Page ஒழுங்கிலாப் பக்கம்
496. Recent changes அண்மைய மாற்றங்கள்
497. Recovery tool மீட்சி கருவி
498. Redirects வழிமாற்றிகள்
499. Redo செய்தது தவிர்/
திரும்பச்செய்
500. Reference desk எடுகோள் மேடை
501. Reference எடுகோள்
502. Refresh புதுப்பி
503. Reinstall மீள்நிறுவு
504. Release வெளியீடு
505. Remember me என்னை நினைவில் வை
506. Removal அகற்றல்
507. Remove அகற்று
508. Replace மீள்வை
509. Reprogramming மறுநிரலாக்கம்
510. Required வேண்டப்பட்ட/
தேவைப்பட்ட
511. Reset மீட்டமை
512. Restore மீள வை/ மீள்வி
513. Result விளைவு
514. Review மீளாய்வு
515. Revision புதிபித்தல்/திருத்தம்
516. Right click வலச்சொடுக்கு
517. Root மூலம்
518. Root directory மூல அடைவு
519. Router வழிச்செயலி
520. Row குறுக்கு வரிசை/நிரை
521. Rule விதி/விதிமுறை
522. Save சேமி
523. Save as என சேமி
524. Scanner வருடுபொறி
525. Screensaver திரைக்காப்பு
526. Search தேடு/தேடல்
527. Search engine தேடு பொறி
528. Search query தேடல் வினா
529. Search தேடல்/தேடு
530. Section பகுதி
531. See also இவற்றையும் பார்
532. Select தேர்வுசெய்
533. Sensor உணரி
534. Server வழங்கி
535. Sessions அமர்வுகள்
536. Setting அமைப்புகள்
537. Share my
profile
எனது சுயவிவரத்தை
பகிர்
538. Shared files பகிரப்பட்ட கோப்புகள்
539. Shareware பகிர்மானம்
540. Shortcut குறுவழி/குறுக்குவழி
541. Show all எல்லாம் காண்பி
542. Shutdown அணை/மூடு
543. Sign in புகுபதிகை/
புகுபதிவு
544. Sign off விடுபதிகை/விடுபதி
545. Sign out வெளியேறு
546. Single click தனிச் சொடுக்கு
547. Sister Projects பிற திட்டங்கள்
548. Site feed தள ஓடை
549. Socket பொருத்துவாய்
550. Software மென்பொருள்
551. Software
package மென்பொருள் பொதி
552. Sorting
algorithms தீர்வு நெறிகள்
553. Sorting and
searching
வரிசையாக்கமும்
தேடலும்
554. Sound Card ஒலிக்கிரமி
555. Source code மூலவரைவு
556. Source மூலம்
557. Space வெளி/இடைவெளி
558. Spacing இடைவெளியிடல்
559. Spam எரிதம்
560. Speaker ஒலிப்பெருக்கி
561. Special pages சிறப்பு பக்கங்கள்
562. Specification விவர வரையறை
563. Spell checker சொற்பிழை திருத்தி
564. Split பிரிப்பு
565. Spooler சுருளி
566. Spreadsheet விரித்தாள்
567. Standard நியமம்/தரப்பாடு
568. Standardisation தரப்படுத்துதல்
569. Stats புள்ளிவிவரங்கள்
570. String literals சர
571. Structured
programming கட்டுரு நிரலாக்கம்
572. Stub குறுங்கட்டுரை
573. Subtitle துணையுரை
574. Suffix பின்னொட்டு
575. Super Computer மிகுவேகக் கணினி/
மீக்கணினி
576. Support உதவி
577. Syntax error தொடரமைப்புத் தவறு
578. Sysop முறைமைச்
செயற்படுத்துனர்
579. System operator கட்டக இயக்குநர்
580. System
programmer கட்டக நிரலாளர்
581. System கட்டகம்
582. Tab தத்தல்
583. Technology தொழில் நுட்பம்
584. Template வார்ப்புரு
585. Terminal முனையம்
586. Terms of
service சேவை விதிமுறைகள்
587. Text formatting உரை வடிவம்
588. Text to speech உரையை பேச்சாக்குதல்
589. Text to voice உரையைக் குரலாக்குதல்
590. Theme தோற்றக்கரு
591. Theory தேற்றை
592. Thesis தேற்று
593. Time zone நேரவலையம்
594. Title தலைப்பு
595. Toolbar கருவிப்பட்டை
596. Top level
domain உயர் மட்டக் கொற்றம்
597. Transistor திரிதடையம்
598. Trash குப்பை
599. Uncategorized வகைப்படுத்தப்படாதவை
600. Undo செய்தவிர்/செய்ததைத்
தவிர்
601. Unit பிரிவு
602. Update இற்றைப்படுத்து
603. Upgrade மேம்படுத்து/
மேம்படுத்தல்
604. Upload பதிவேற்று
605. URL (இணைய) முகவரி
606. User பயனர்
607. User account பயனர் கணக்கு
608. User’s guide பயனர் வழிக்காட்டி
609. Utility பயனமைப்பு
610. Vandalism நாசவேலை
611. Variable மாறி/மாறுப்படுகிற
612. Version பதிப்பு
613. Video blog ஒளிதப் பதிவு
614. Video ஒளிதம்/காணொளி
615. View profile சுயவிவரம் காண்பி
616. View பார்வை
617. Viewer பார்வையாளர்
618. Virtual server மெய்நிகர்ச் சேவையகம்
619. Virus நச்சுநிரல்
620. Visitor வருகையாளர்
621. Voice mail குரலஞ்சல்
622. Voice
recognition
குரலறிதல்/குரல்
இணங்காண்பி
623. Volume ஒலியளவு
624. Watch list கவனிப்புப் பட்டியல்
625. Watch கவனி
626. Website இணையத்தளம்
627. Window சாளரம்
628. Wireless கம்பியில்லா
629. Wish list விருப்பப்பட்டியல்
630. Wizard வழிகாட்டி
631. Word processor சொற் செயலி
632. Working
environment பணிச்சூழல்
633. Worksheet பணித்தாள்
634. Workstation பணிநிலையம்
635. World Wide
Web (WWW) வைய விரிவு வலை

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி