டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு : அறிவியல் கருவிகளும் அவற்றின் பயன்பாடுகளும்...

01. அம்மீட்டர் (Ammeter)- மின்னோட்டத்தின் வலிமையை அளக்க உதவுவது
02. அலிமோ மீட்டர் (Anemometer)- காற்றின் வேகமும், வீசும் திசையும் அளந்தறிய உதவும் காற்று வீச்சளவி.
03. ஆடியோ மீட்டர் (Audiometer)- கேள்வித் திறனை அளக்க உதவும் கேளொலி அளவி.
04. ஆல்டி மீட்டர் (Altimeter):- குத்துயரங்களை அளக்க உதவும் ஒருவகை சிறப்பு திரவமில்லா அழுத்தமானி.
05. எலக்ட்ரோஸ்கோப் (Electrosospe)- மின்னேற்றம் கண்டு துலக்க உதவும் மின்காட்டி
06. கம்யுடேட்டர் (Commutator)- மின்னோட்டத் திசையை மாற்ற அல்லது திருப்ப உதவும் மின் திசை மாற்றி, டைனமோ இயந்திரத்தில் மாறு மின்னோட்டத்தை நேர்மின்னோட்டமாக மாற்றுவது.
07. கோலரிமீட்டர் (Colorimeter)- நிறங்களின் தீவிரத்தை ஒப்புநோக்க உதவும் நிற அளவி.
08. கலோரி மீட்டர் (Calorimeter)- வெப்பத்தை அளக்க உதவும் வெம்மையளவி
09. கால்வனோமீட்டர் (Calvanometer)- மின்னோட்டத்தை அளக்க உதவும் நுண் மின்னளவி.
10. கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் (Clinical Thermometer)- மனித உடல் வெப்ப நிலையை அளக்க உதவும் நோயறி வெப்ப அளவி.
11. குரோனா மீட்டர் (Chronometer)- கடல்பயணத்தில் தீர்க்கரேகை அளவை அறிந்து கொள்ள உதவும் கருவி போன்று துல்லியமாகக் கால அளவைக் காட்டும் கால அளவி.
12. சாலினோ மீட்டர் (Salinometer) - உப்புக் கரைசல்களின் அடர்த்திகளை அளப்பதன் மூலம் அவற்றின் கரைசல் செறிவைத் தீர்மானிக்க உதவும் ஒருவகை தரவமானி (உப்புக்கரைசல் அளவி)
13. செய்ஸ்மோ கிராஃப் (Seismograph)- நில நடுக்க அதிர்ச்சிகளின் தீவிரத்தையும், தோற்றத்தையும் பதிவு செய்ய உதவும் பூகம்ப அளவி
14. குவாட்ரண்ட் (Quadrant)- பயண அமைப்பு முறையிலும், வானவியலிலும் குத்துயரங்களையும், கோணங்களையும் அளக்க உதவும் செங்குத்தளவி.
15. டிரான்சிஸ்டர் (Transistor) - மின்னாற்றலை மிகைப்படுத்துவதுடன், வெப்ப அயன வால்வுகளின் பண்புகளும் கொண்டதோர் சிறு மின் கூறுப் பொருள்.
16. டெலிபிரிண்டர் (Teleprinter)- தொலை தூர இடங்களுக்குத் தானியங்கி மூலம் செய்திகளை அனுப்பவும் ஏற்கவும், தகவல்களை அச்செழுதவும் உதவும் தொலை எழுதி.
17. டெலி மீட்டர் (Telemeter)- வான் பயணத் தொலைவில் நிகழும் நிகழ்வுகளைப் பதிவு செய்யும் கருவி (தொலை அளவி)
18. டெலஸ்கோப் (Telescope) - தொலைதூரப் பொருட்களை பெருக்கிக்காட்டும் தொலை காட்டி.
19. டைனமோ (Dynamo)- இயந்திர ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் கருவி
20. டைனமோ மீட்டர் (Dynamometer)- மின் திறனை அளக்க உதவும் மின்திறனளவி.
21. தெர்மோ மீட்டர் (Thermometer)- வெப்ப நிலையை அளக்க உதவும் வெப்ப அளவி
22. தெர்மோஸ்கோப் (Thermoscope)- வெப்பத்தால் ஒரு பொருளின் பருமனில் ஏற்படும் அளவு மாற்றங்களைக் கொண்டு வெப்ப நிலை வேறுபாட்டைத் தோராயமாக அளக்க உதவும் வெப்பங்காட்டி.
23. தெர்மோஸ்டாட் (Thermostat)- ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையைத் தானாகவே ஒழுங்குபடுத்தும் கருவி (வெப்ப நிலைப்படுத்தி)
24. பாரோமீட்டர் (Barometer) - வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் காற்றழுத்த அளவி.
25. பிளான்டி மீட்டர் (Plantimeter)- சமதளப்பரப்பளவைத் தொகுத்தளிக்க உதவும் கருவி
26. பெரிஸ்கோப் (Periscope)- நேரிடைக் கண்ணோட்டத்திற்குக் குறுக்கே தடையிருப்பின் காண்பவர் கண் மட்டத்திற்கும் மேலாக மறைந்திருக்கும் பொருட்களை கவனிக்க உதவுவது.
27. பைக்னோ மீட்டர் (Phknometer)- நீர்மத்தின் அடர்த்தியையும், விரிவாக்கக் குணத்தையும் (Coefficient of Expansion): அளக்க உதவும் அடர்வளவி.
28. பைனாகுலர்கள் (Binoculars) - தொலை தூரப் பொருட்களை பெருக்கி இரு கண்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் காட்டும் இரட்டைத் தொலைகாட்டி
29. பைரோ மீட்டர் (Pyrometer)- உயர்வெப்ப நிலைகளை அளக்க உதவும் கனல் அளவி.
30. மாக்னடோ மீட்டர் (Magneto Meter)- காந்தத் திருப்புத் திறன்களையும் (Magnentic Moments), புலங்களையும் (Fields) ஒப்புநோக்க உதவும் காந்த அளவி
31. மானோ மீட்டர் (Manometer)- வளிமங்களின் அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் திரவ அழுத்த அளவி
32. மரீனர்ஸ் காம்பஸ் (Mariner’s Compass)- முப்பத்தியிரண்டு திசைகளும் குறிக்கப்பட்ட மாலுமித் திசை காட்டி
33. மைக்ரோ மீட்டர் (Micrometer):- சிறு தொலைவுகள் மற்றும் கோணங்களைத் துல்லியமாக அளக்க உதவும் நுண்ணளவி.
34. மைக்ரோஸ்கோப் (Microscope)- நுண்ணிய பொருட்களை பன்மடங்கு பெருக்கிக் காட்டும்  நுண்காட்டி
35. ரிஃப்ராக்டோ மீட்டர் (Refractometer)- ஒரு பொருளின் ஒளி விலகல் எண்ணினை அளக்க உதவும் விலகல் அளவி.
36. ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோ மீட்டர் (Resistance Thermometer)- வெப்பத்தால் மின் கடத்திகளின் தடையில் எழும் மாற்றங்களை அளப்பதன் மூலம் வெப்பநிலையைக் கண்டறிய உதவும் மின்தடை வெப்ப அளவி.
37. ரெயின்கேஜ் (Raingauge)- மழைப்பொழிவை அளக்க உதவும் மழை அளவி.
38. ரேடியோ மைக்ரோமீட்டர் (Radiomicro meter)- வெப்பக்கதிர் வீச்சுக்களை அளக்க உதவும் கதிரலை நுண்ணளவி
39. லாக்டோ மீட்டர் (Lactometer)- பாலின் ஒப்பு அடர்த்தியை அளக்க உதவுவது
40. வெர்னியர் (Vernier)- அளவுகோலின் மிகக் குறைந்த அலகின் உட்பகுப்புகளைச் சுத்தமாக அளக்க, பிரதான அளவுகோலில் சறுக்கி நகரக்கூடிய நுண்ணளவுகோல்.
41. வோல்ட் மீட்டர் (Voltmeter)- இரு புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க உதவும் மின்னழுத்த அளவி.
42. ஸ்டெதஸ்கோப் (Stethoscope)- இதயத்தின் நாடித்துடிப்பை அளக்க மருத்துவர் பயன்படுத்தும் இதயத்துடிப்பளவி.
43. ஸ்பிக்மோமானோ மீட்டர் (Spygmomano Meter)- இரத்த அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் இரத்த அழுத்த அளவி.
44. ஸ்பிரிங் பாலன்ஸ் (Spring Balance)- பொருளின் எடையை அளக்க உதவும் சுருள் தராசு.
45. ஸ்பெக்ட்ரோ மீட்டர் (Spectrometer)- ஒளி விலகல் எண்களை மிக நுட்பமாக அளந்தறிவதற்கு உகந்த வகையில் திறம்படுத்தப்பட்ட ஒளியின் நிறமாலை அளவி.
46. ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் (Spectroscope)- மின் காந்த அலைவரிசையைப் பிரித்து பகுப்பாய்ந்து காட்டும் நிரல்மாலைகாட்டி.
47. ஸ்ஃபியரோ மீட்டர் (Spherometer)- கோளக வடிவப் பொருட்களின் வளைவைத் துல்லியமாக அளக்க  உதவும் கோள அளவி.
48. ஹைக்ரோ மீட்டர் (Hygrometer)- வளிமண்டல ஒப்பு ஈரப்பத அளவி (relative Humidity) அளந்திட உதவும் கருவி
49. ஹைக்ரோஸ்கோப் (Hygroscope)- வளி மண்டல ஈரப்பதத்தின் அளவு மாற்றங்களைக் கண்டறிய உதவும் ஈரப்பதங்காட்டி
50. ஹைட்ரோஃபோன் (Hydrophone)- நீருக்கடியில் பேசும் குரலைக் கேட்ட உதவும் நீரொலி வாங்கி.
51. ஹைட்ரோமீட்டர் (Hydrometer) நீர்மங்களின் ஒப்பு அடர்த்தியை அளக்க உதவுவது.

Courtesy : http://thinkgovtjob.blogspot.in/

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி