TRB - SPECIAL TNTET 2014 (PAPER-II-MS/SS) Booklet Series- A: Part-II TAMIL - Tentative Key Answers

TRB-SPECIAL TNTET 2014 (PAPER-II-MS/SS)
Booklet Series- A
Tentative Key Answers 

Part – II

jkpo;

1.   A) ngha; Ngrhjtd;
2.   C) kNfe;jputh;kd; vOjpa ciuEhy;
3.   D) fhe;jp[p
4.   A) Xtpaf;fiy
5.   D) mk;G[j;jk;khs;
6.   B) Fzg; ngah;
7.   C) rPh;
8.   B) capusngil
9.   B) md;gurp
10.    A) FwpQ;rp  - KUfd;
      Ky;iy   - jpUkhy;
      kUjk;    - ,e;jpud;
      nea;jy;  - tUzd;
11.    D) v
12.    B) fhythF ngah;
13.    B) njd;wy;
14.    C) rs rs
15.    B) Fw;wpaYfug; Gzh;r;rp
16.    D) cldpfo;r;rp
17.    B) kfpo;e;J ghbdhs;
18.    C) xyp
19.    C) Mop
20.    C) nrhy; gpd;tUepiyazp
21.    B) uhkr;re;jpuf; ftpuhah;
22.    B) ,f;fhy xsitahh;;
23.    B) Mop
24.    C) tpOJ
25.    D) top
26.    A) 1-M> 2-<> 3-m> 4-,
27.    B) Kj;Juhkypq;fj; Njth;
28.    D) 2> 4 kl;LNk rup
29.    A) jhuhRuk;
30.    C) fyhgk;

Prepared by
Mr. R. Uchimakali & Mrs. B. Manjula 

Source : http://bioashok.blogspot.in/

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி