ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு-மாதிரி வினாத்தாள் 1(MATHS)

1
(489+375)2 - (489-375)2
---------------------------------     =
(489x375)
அ.144 ஆ.864
இ.2 ஈ.4
2 7 மீ, 3.85 மீ, 12 .95மீ நீளங்களை அளக்க உதவும் மிகப்பெரிய அளவை….
அ.15 செமீ ஆ.25 செமீ
இ.35 செமீ ஈ.42 செமீ
3 6 விளக்குகள் முறையே 2,4,6,8,10 மற்றும் 12 வினாடிகளுக்கு ஒருமுறை விட்டு விட்டு ஒளிரும் எனில், அவை 30 நிமிடங்களில் எத்தனை முறை ஒன்றாக ஒளிரும்?
அ.4 ஆ.10
இ.15 ஈ.16
4              _
F=0.84181 எனில், F ஐ மிகச்சிறிய பின்னமாக எழுதும்போது பகுதி(Denomiator) தொகுதி((Numerator)யைவிட எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும்?
அ.13 ஆ.14
இ.29 ஈ.87
5 0.051x0.051x0.051+0.041x0.041x0.041
---------------------------------------------------------------------  இன் மதிப்பு
0.051x0.051-0.051x0.041+0.041x0.041
அ.0.00092 ஆ.0.0092
இ.0.092 ஈ.0.92
6 √10+√25+√108+√154+√225 இன் மதிப்பு
அ.4 ஆ.6
இ.8 ஈ.10
7 2+√3    2-√3      √3-1
-------+ -------- +  --------- இன் சுருங்கிய வடிவம்
2-√3    2+√3     1+√3
அ.16-√3 ஆ.4-√3
இ.2-√3 ஈ.2+√3
8 680621 உடன் எந்த எண்ணைக் கூட்டினால் அந்த எண் ஒரு முழு வர்கம்(perfect square) ஆகும்?
அ.4 ஆ.5
இ.6 ஈ.8
9 (256)5/4 இன் மதிப்பு என்ன?
அ.512 ஆ.984
இ.1024 ஈ.1032
10 ஒரு செவ்வக வடிவ பூங்காவின் நீள அகலங்களின் விகிதங்கள் முறையே 3:2. கண்ணன் அந்த பூங்காவினை 12 கி.மீ/மணி வேகத்தில் மிதிவண்டியில் சுற்றிவர 8 நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறான் எனில், அந்த பூங்காவின் பரப்பளவு(ச.மீ) எவ்வளவு?
அ.15360 ஆ.153600
இ.30720 ஈ.307200
11 ஒரு செவ்வகத்தின் மூலைவிட்டம்(diagonal) √41 செ.மீ , அதன் பரப்பு 20 ச.செ.மீ எனில் அதன் சுற்றளவு….
அ.9 செ.மீ ஆ.18 செ.மீ
இ.20 செ.மீ ஈ.41 செ.மீ
12 சுற்றளவு(Perimeter) 340 மீ கொண்ட ஒரு செவ்வக வடிவ பூங்காவினைச் சுற்றி 1 மீ அகலத்திற்கு பாதை அமைக்க ஒரு ச.மீக்கு ரூ.10 வீதம் எவ்வளவு ரூபாய் செலவாகும்?
அ.1700 ஆ.3400
இ.3440 ஈ.கண்டுபிடிக்க இயலாது
13 ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கும் அதன் ஆரத்திற்கும் இடையேயான வித்தியாசம் 37 செ.மீ எனில் அதன் பரப்பளவு… ச.செ.மீ
அ.111 ஆ.148
இ.154 ஈ.259
14 ஒரு அரைவட்ட வடிவ சாலரத்தின்(Window) விட்டம் 63 செ.மீ எனில் அதன் சுற்றளவு(செ.மீ) என்ன?
அ.126 ஆ.162
இ.198 ஈ.251
15 6 செ.மீ ஆரம் கொண்ட அரைக்கோள(Hemisphere) ஈய உருண்டை உருக்கி 75 செ.மீ உயரம் கொண்ட கூம்பாக(Cone) செய்யப்படுகிறது எனில் அந்த கூம்பின் அடிப்பக்க(base) ஆரம் எவ்வளவு செ.மீ?

அ.1.2 ஆ.2
இ.2.4 ஈ.4.2
16 உள் மற்றும் வெளி விட்டங்கள் முறையே 4 செ.மீ ,8 செ.மீ கொண்ட உள்ளீடற்ற கோளமானது அடிப்பக்க விட்டம் 8 செ.மீ கொண்ட கூம்பாக(Cone) உருக்கி வார்க்கப்படுகிறது எனில், அந்த கூம்பின் உயரம்… செ.மீ
அ.12 ஆ.14
இ.15 ஈ.18
17 15 செ.மீ உயரம், 3 செ.மீ ஆரம் கொண்ட உருளையிலிருந்து 5 மி.மீ விட்டம் கொண்ட துப்பாக்கித் தோட்டாக்கள் எத்தனை செய்ய முடியும்?
அ.6000 ஆ.6480
இ.7260 ஈ.இவற்றில் எதுவுமில்லை
18 ஒவ்வொன்றும் முறையே 6செ.மீ,8செ.மீ,10செ.மீ விளிம்புகள் கொண்ட 3 கனச்சதுர(Cubes) இரும்பு வார்ப்புகளை உருக்கி ஒரே கனச்சதுர வார்ப்பாக செய்யும் போது புதிய கனச்சதுர வார்ப்பின் விளிம்பு… செ.மீ ஆகும்
அ.12 ஆ.14
இ.16 ஈ.18
19 2 மீ விட்டம் கொண்ட வட்ட வடிவ கிணறு ஒன்றை 14 மீ ஆழத்திற்கு தோண்டும்போது எவ்வளவு க.மீ(m3 )மண் தோண்டி எடுக்கப்படும்?
அ.32 ஆ.36
இ.40 ஈ.44
20 3/4(1+1/3)(1+2/3)(1-2/5)(1+6/7)(1-12/13)=?
அ.1/5 ஆ.1/6
இ.1/7 ஈ.இவற்றில் எதுவுமில்லை
21 A:B=3:4, B:C=8:9 எனில் A:C =?
அ.1:3 ஆ.3:2
இ.2:3 ஈ:1:2
22 இரண்டு எண்கள் 3:5 என்ற விகிதத்தில் இருக்கின்றன, இரண்டு எண்களிலிருந்தும் 9 கழித்தால் புதிய விகிதம் 12:23 எனில், இரண்டில் மிகச்சிறிய எண் எது?
அ.27 ஆ.33
இ.49 ஈ.55
23 ஒரு பையில் ரூ.30 ஆனது 25,10,5 பைசா நாணயங்களாக முறையே 1:2:3 என்ற விகிதத்தில் இருக்கின்றது எனில் அந்த பையில் எத்தனை 5 பைசா நாணயங்கள் இருக்கும்? 
அ.50 ஆ.100
இ.150 ஈ.200
24 ரூ.782 ஆனது மூன்று பங்குகளாக முறையே 1/2:2/3:3/4 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கப்பட்டால், முதல் பங்கின் மதிப்பு ரூ…..
அ.182 ஆ.190
இ.196 ஈ.204
25 ஒரு குறிப்பிட்ட ரூபாயானது A  மற்றும் B க்கு இடையே 4:3 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கப்படும் போது B ரூ.4800ஐத் தனது பங்காக பெற்றால், மொத்த ரூபாயின் மதிப்பு என்ன? 
அ.11200 ஆ.6400
இ.19200 ஈ.39200


வினா எண் விடைகள் வினா எண் விடைகள் வினா எண் விடைகள்
1 11 21
2 12 22
3 13 23
4 14 24
5 15 25
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி