தேசிய திறனாய்வு தேர்வு 2013-2014 விண்ணப்ப படிவம் -

Click here State level National talent search Exam Application
Click here State level National talent search Exam Application


j‰nghJ 10« tF¥ò fšé gæY« mid¤Jtif ca®/nkšãiy¥gŸë 
khzt®fS¡fhd v‹.o.v° nj®Î 17.11.2013 m‹W eilbgwΟsJ 
            
v‹.vo.v° nj®Î vGtj‰F é©z¥g§fŸ M‹- iy‹ _y«   2.9.2013 K‰gfš 12.00 kâ Kjš 23.09.2013 Égfš 5.30 tiu gÂÎ brŒJ bfhŸsyh« 

Ϥnj®é‰F Fiwªjg£r kÂ¥bg© Ïšiy, j‰nghJ 10« tF¥ò fšé gæY« khzt®fŸ midtU«  NTS nj®éš fyªJ bfhŸs  bjçé¡f¥gL»wJ.

NTS EXAM é©z¥ggot« k‰W« nj®Î¡f£lz« %.50/- (%ghŒ I«gJ k£L«) k£L« 

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி