fhiy topghl;L Kiw (jpq;fs; fpoik)

fhiy topghl;L Kiw
    (jpq;fs; fpoik)
t.vz;
nray;ghLfs;
epkplq;fs;

01
jkpo;j;jha; tho;j;J
01.30
02
nfhb Vw;Wjy;/
nfhb tzf;fk;
02.00
03
nfhbg;  ghly;
02.00
04
cWjp nkhop
04.00
05
jpUf;Fws; kw;Wk; tpsf;fk;
02.00
06
nra;jp thrpj;jy; (jkpo; kw;Wk; Mq;fpyk;)
04.00
07
,d;iwa rpe;jid/nghJ mwpT/gonkhop
02.00
08
gpwe;j ehs; tho;j;J
00.30
09
Mrphpah; ciu
02.08
10
ehl;Lg;gz;
00.52


nkhj;jk;
20.00

Gadget

அன்புள்ள நண்பர்களே!, உங்கள் படைப்புகள், பயனுள்ள தகவல்கள், அரசாணைகள், கல்வித்துறை இயக்குனர்களின் செயல்முறைகள், பயனுள்ள படிவங்கள், Study Materials, கட்டுரைகள் மற்றும் கருத்துக்களை அனுப்பவேண்டிய மின் அஞ்சல் : "tnguru.com@gmail.com " . . . . தாங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி